เอกสารที่ใช้ในการประกอบการสมัครมีดังนี้

1. สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจ และผู้ถูกแต่งตั้ง 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้านผู้มีอำนาจ และผู้ถูกแต่งตั้ง 1 ฉบับ
3. สำเนา บุคคลได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 1 ฉบับ
4.หนังสือรับรอง จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน 1 ฉบับ
5. รูปถ่ายกรรมการผู้มีอำนาจและผู้ถูกแต่งตั้ง ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป

หมายเหตุ : เอกสารทุกฉบับ กรุณาลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยกรรมการผู้มีอำนาจผูกพัน บริษัท / ห้างหุ้นส่วน, และประทับตราสำคัญของกิจการทุกหน้า

ค่าสมัครสมาชิก 5,000 บาท/ 1 ปี โอนเข้าบัญชีในนาม “สมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ”
บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขาพัฒน์พงษ์ เลขที่บัญชี 018-2-09033-8

ดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิก