skip to Main Content

เอกสารที่ใช้ในการประกอบการสมัครมีดังนี้

1. สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจ และผู้ถูกแต่งตั้ง 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้านผู้มีอำนาจ และผู้ถูกแต่งตั้ง 1 ฉบับ
3. สำเนา บุคคลได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 1 ฉบับ
4.หนังสือรับรอง จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน 1 ฉบับ
5. รูปถ่ายกรรมการผู้มีอำนาจและผู้ถูกแต่งตั้ง ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป

หมายเหตุ : เอกสารทุกฉบับ กรุณาลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยกรรมการผู้มีอำนาจผูกพัน บริษัท / ห้างหุ้นส่วน, และประทับตราสำคัญของกิจการทุกหน้า

ค่าสมัครสมาชิก ปี 2561 จำนวนเงิน 5,000.-บาท และ ในปี 2562 ค่าสมาชิกสมาคม 10,000.-

Back To Top
×Close search
Search