skip to Main Content

จัดอบรม“ระเบียบการปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และบทสรุปภาษีเล่มเดียว”

จัดอบรม“ระเบียบการปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และบทสรุปภาษีเล่มเดียว”

สมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ จัดอบรม

“ระเบียบการปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และบทสรุปภาษีเล่มเดียว”

วันเสาร์ที่ 2 กรกฏาคม 2559 เวลา 9:00 -17:00 น.

ณ โรงแรม รอยัล ภูเก็ต ซิตี้ ถนนพังงา อ.เมือง จ.ภูเก็ต

อบรมภูเก็ต

Leave a Reply

Back To Top
×Close search
Search