skip to Main Content

ตัวอย่างนโยบายการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการฟอกเงินของลูกค้า

ตัวอย่างนโยบายการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการฟอกเงินของลูกค้า

                       นโยบายการบริหารความเสี่ยง    

นโยบายการบริหารความเสี่ยง0001 นโยบายการบริหารความเสี่ยง0002

บริหารความเสี่ยง 4

                                        นโยบายการรับลูกค้านโยบายรับลูกค้า1 นโยบายรับลูกค้า2

 

 

Leave a Reply

Back To Top
×Close search
Search