skip to Main Content

ประชุมใหญ่สมาชิกสามัญครั้งที่ 1/2558

ประชุมใหญ่สมาชิกสามัญครั้งที่ 1/2558

สมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ประชุมใหญ่สมาชิกสามัญครั้งที่ 1/2558

ณ ห้อง Auditorium The Connection ลาดพร้าว เมื่อวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2558

รุปประชุมใหญ่1-2558

Leave a Reply

Back To Top
×Close search
Search