skip to Main Content

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธสงครามที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธสงครามที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559

2560-2-20-แจ้งเวียนพรบ. ปปงและการแพร่อาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ CFTWMD-1CFTWMD-2CFTWMD-3CFTWMD-4CFTWMD-5CFTWMD-6CFTWMD-7CFTWMD-8CFTWMD-9CFTWMD-10CFTWMD-11

Leave a Reply

Back To Top
×Close search
Search