skip to Main Content

โครงการ “ทบทวนแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินสำหรับผู้มีหน้าที่รายงาน (นิติบุคคลแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ)”

โครงการ “ทบทวนแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินสำหรับผู้มีหน้าที่รายงาน (นิติบุคคลแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ)”

นายสมชาย พิพัฒนนันท์ นายกสมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมสัมมนาโครงการ “ทบทวนแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำหรับผู้มีหน้าที่รายงาน ประจำปีงบประมาณ 2560”.เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 12 สำนักงาน ปปง.

S__40181767  S__29630467 79deea67d206c1b4576689b4522ad3fa_L 5daf6b9f333d4ec1fec3f1b6fbc9b281_L

Leave a Reply

Back To Top
×Close search
Search