skip to Main Content

ก้าวไกล ธุรกิจไทยนำ AEC

นางสาวรัตนา ชุติพธร ผู้จัดการสมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เข้ารับวุฒิบัตรพัฒนาศักยภาพสมาคมการค้าและผู้ประกอบธุรกิจ

Read More

กม.ฟอกเงิน บังคับใช้แล้ว!!!

บังคับใช้ กฏหมายเกี่ยวข้องกับการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินแล้ว ตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.)…

Read More

ตัวอย่างนโยบายการรับลูกค้า ป้องกันการฟอกเงิน

ตัวอย่างเอกสาร การกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการฟอกเงินของลูกค้าและนโยบายการรับลูกค้า รวมถึงเอกสารแสดงแนวทางการปฏิบัติในการ รับลูกค้า

Read More
Back To Top
×Close search
Search