กม.ฟอกเงิน บังคับใช้แล้ว!!!

กม.ฟอกเงิน บังคับใช้แล้ว!!!

บังคับใช้ กฏหมายเกี่ยวข้องกับการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินแล้ว ตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการตรากฎหมายและอนุบัญญัติให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินนั้น บัดนี้พระราชบัญญัติรวมถึงอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนั้นได้มีผลบังคับใช้แล้ว ดังนั้นทางสำนักงานปปง.จึงได้ขอความร่วมมือจากสมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศให้ช่วยแจ้งเวียนให้แก่สมาชิกสมาคมทุกท่านได้รับทราบ เพราะสมาชิกสมาคมทุกท่านจะต้องมีการปฏิบัติตามกฎหมายที่ได้แนบมานี้อย่างเคร่งครัด มิฉะนั้นอาจมีความผิดตามที่กฎหมายกำหนด ตามรายละเอียดกฏหมายต่อไปนี้.- พระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2556 พระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556 กฏกระทรวง การกำหนดให้ผู้ที่มีการกระทำ อันเป็นการก่อการร้ายตามมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคง … พ.ศ.2556 กฏกระทรวง การพิจารณารายชื่อและการทบทวนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด … พ.ศ.2556 ระเบียบ ปปง. ว่าด้วยการเก็บรักษาทรัพย์สินและการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน พ.ศ.2556…

Continue Reading
สมาชิกสัมพันธ์หอการค้าไทย

สมาชิกสัมพันธ์หอการค้าไทย

นางสาวชนาพร พูนทรัพย์หิรัญ นายกสมาคมฯ และคณะ นางสาวชนาพร พูนทรัพย์หิรัญ นายกสมาคมฯ และนายประเสริฐ ลีละบรรยงค์ ประชาสัมพันธ์สมาคมฯ เข้าพบปะประธาน และคณะกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง คณะกรรมการและสมาชิก เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556 ณ Activity Hall ชั้น 1 อาคารบรรเจิด ชลวิจารณ์.

Continue Reading
ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย

ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย

นางสาวชนาพร พูนทรัพย์หิรัญ นายกสมาคมฯ และนายประเสริฐ ลีละบรรยงค์ ประชาสัมพันธ์สมาคมฯ เข้าพบปะประธาน และคณะกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง…

Continue Reading
ตัวอย่างนโยบายการรับลูกค้า ป้องกันการฟอกเงิน

ตัวอย่างนโยบายการรับลูกค้า ป้องกันการฟอกเงิน

ตัวอย่างเอกสาร การกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการฟอกเงินของลูกค้าและนโยบายการรับลูกค้า รวมถึงเอกสารแสดงแนวทางการปฏิบัติในการรับลูกค้า ….

Continue Reading
ระวัง ธนบัตรฉบับละ 1,000 เหรียญฮ่องกงปลอม

ระวัง ธนบัตรฉบับละ 1,000 เหรียญฮ่องกงปลอม

สืบเนื่องจากเมื่อกลางเดือนมกราคม 2557 ที่ผ่านมานี้ทางตำรวจฮ่องกงได้จับธนบัตรฉบับละ 1,000 เหรียญฮ่องกง ซึ่งพิมพ์ในปี พ.ศ 2003 ที่ออกโดยธนาคารจีน (Bank of China) และธนาคาร เอชเอสยีซี (Hongkong and Shanghai Bank) ประมาณ 105 ฉบับ ซึงเลียนแบบธนบัตรที่ออกโดยทั้ง 2 ธนาคารดังกล่างข้างต้น ทำให้ร้านค้าและภัตตาคารหลายแห่งติดป้ายประกาศแจ้งกับลูกค้าว่า ไม่รับธนบัตรฉบับละ 1,000 เหรียญฮ่องกง สำนักงานกำกับดูแลด้านการเงินของฮ่องกงได้จัดทำวิดิโอเผยแพร่ความรู้ในการสังเกตุลักษณะของธนบัตรปลอมแก่ประชาชน และแจ้งให้ทราบว่า…

Continue Reading