skip to Main Content

การเลือกตั้งนายกและคณะกรรมการบริหารสมาคมฯชุดใหม่

สมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ จัดการประชุมใหญ่วิสามัญสมาชิก "เลือกตั้งนายกและคณะกรรมการบริหารสมาคมฯชุดใหม่" เมื่อวันที่ 14…

Read More

ด่วนที่สุดจากปปง.

ขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “การบูรณาการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรม” ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในวันจันทร์ที่…

Read More

จัดอบรมระบบบริหารงานแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

สมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจัดอบรม “ระบบช่วยบริหารงานแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ” ให้กับสมาชิกที่สนใจระบบบริหารที่สมาคมจัดทำ  ที่ The…

Read More
Back To Top
×Close search
Search