skip to Main Content

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอความร่วมมือสมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ช่วยประชาสัมพันธ์ การจัดอบรม หลักสูตร "การปฏิบัติตามกฏหมายฟอกเงินด้าน…

Read More

ประชุมใหญ่ และงานสังสรรค์สมาคม 2559

สมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจัดงาน "ประชุมใหญ่ และเลี้ยงสังสรรค์สมาชิก" ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค…

Read More
Back To Top
×Close search
Search