skip to Main Content

ขอเรียนชิญเข้าร่วมประชุม เรื่อง “การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการภาครัฐกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย”

เรียนเชิญสมาชิกทุกท่าน สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้รับแจ้งจากสำนักงาน กพร เพื่อเชิญเข้าร่วมประชุม…

Read More
Back To Top
×Close search
Search