สมาคมจะดำเนินการเพิ่มรายชื่อ “บุคคลที่มีความเสี่ยงสูง” ในฐานข้อมูลรายชื่อผู้ที่ถูกกำหนดบนเว็บไซต์ของสมาคม

สมาคมจะดำเนินการเพิ่มรายชื่อ “บุคคลที่มีความเสี่ยงสูง” ในฐานข้อมูลรายชื่อผู้ที่ถูกกำหนดบนเว็บไซต์ของสมาคม

  เรียน สมาชิกทุกท่าน   เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายของสำนักงานปปง. สมาคมจะดำเนินการเพิ่มรายชื่อ “บุคคลที่มีความเสี่ยงสูง” สองประเภทในฐานข้อมูลรายชื่อผู้ที่ถูกกำหนดบนเว็บไซต์ของสมาคม รายละเอียดดังนี้   1.บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง(ให้ดูที่ช่อง Permanent Ref No. จะระบุว่า “นักการเมือง”)   2.บุคคลที่ถูกอายัดทรัพย์โดยสำนักงานปปง.(ให้ดูที่ช่อง Permanent Ref No. จะระบุว่า “อายัดทรัพย์”)   หากตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ทำธุรกรรมแล้วพบว่าตรงกับรายชื่อประเภทที่1 บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง สามารถทำธุรกรรมต่อไปได้ แต่ต้องดำเนินการให้ลูกค้าแสดงตนและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าในระดับเสี่ยงสูง   หากตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ทำธุรกรรมแล้วพบว่าตรงกับรายชื่อประเภทที่2…

Continue Reading