skip to Main Content

งาน​​​แถลงข่าว การปฏิรูปกฎเกณฑ์ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (Foreign Exchange Regulation Reform​​​)​

ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการแบงก์ชาติ แถลงข่าวเริ่มโครงการปฏิรูปกฎเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงิน เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของระบบเศรษฐกิจการเงินที่เปลี่ยนแปลงไป…

Read More
Back To Top
×Close search
Search