ปีใหม่ และวันเด็ก ปี 2561

ปีใหม่ และวันเด็ก ปี 2561

สมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (TAFEX) องค์กรไม่มุ่งหวังผลกำไรเพื่อพัฒนายกระดับการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของไทยสู่สากล นำโดย คุณชนาพร พูนทรัพย์หิรัญ  อุปนายกสมาคม เป็นตัวแทนร่วมสนับสนุน และเติมความรักและพลังใจผู้ป่วยเด็กเรื้อรังได้สดใส ในงาน ” ปีใหม่และวันเด็ก ปี2561″ ณ ห้องประชุมประสงค์ ตู้จินดา ตึกอานันทมหิดล ชั้น 10 โรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561

Continue Reading