skip to Main Content

การประชุมหารือร่วมกันระหว่าง สำนักป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และสมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

นางสาวชนาพร พูนทรัพย์หิรัญ อุปนายกสมาคมฯ พร้อมด้วยคุณทักษิณา เกษมสันต์…

Read More

TAFEX ร่วมเป็นเจ้าภาพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรมฯ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ สมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ร่วมเป็นเจ้าภาพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ…

Read More

ถวายพระพร พระองค์เจ้าโสมสวลี ฯ

นายสมชาย พิพัฒนนันท์ นายกสมาคมฯ และคณะกรรมการสมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ นำแจกันดอกไม้ไปถวายหน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอ…

Read More
Back To Top
×Close search
Search