skip to Main Content

TAFEX จัดฝึกอบรมตามมาตรฐานหลักสูตร ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำหรับผู้ประกอบอาชีพ ตาม มาตรา 16

สมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยนายสมชาย พิพัฒนนันท์ นายกสมาคมฯจัดฝึกอบรมตามมาตราฐานหลักสูตรของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินสำหรับผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 แบบ…

Read More

ยินดีรับธนบัตรที่ระลึกฯเพื่อแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

สมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับธนบัตรที่ระลึกเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช…

Read More

ขอเชิญ ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 พรบ.ปปง. เข้าร่วมฝึกอบรม

          สมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ จะจัดฝึกอบรมตามมาตรฐานหลักสูตร ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำหรับผู้ประกอบอาชีพ…

Read More

TAFEX จัดอบรมหลักสูตร “โปรแกรมซื้อขายและการนำส่งรายงานธนาคารแห่งประเทศไทย ระบบ DMS และรายงานธุรกรรม เพื่อนำส่งสำนักงาน ปปง”

สมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดย นายสมชาย พิพัฒนนันท์ นายกสมาคมฯ…

Read More
Back To Top
×Close search
Search