skip to Main Content

TAFEX จัดอบรมฯ

นายสมชาย พิพัฒนนันท์ นายกสมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ จัดอบรมหลักสูตร “กฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบุคคลรับอนุญาตและเทคนิคการดูธนบัตรต่างประเทศ…

Read More

TAFEX จะจัดอบรมหลักสูตร กฏระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ MC และเทคนิคการดูธนบัตรต่างประเทศ

  สมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมีโครงการจะจัดอบรมหลักสูตร “กฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบุคคลรับอนุญาตและเทคนิคการดูธนบัตรต่างประเทศ “ ในวันเสาร์ที่…

Read More
Back To Top
×Close search
Search