สมาคมจะดำเนินการเพิ่มรายชื่อ “บุคคลที่มีความเสี่ยงสูง” ในฐานข้อมูลรายชื่อผู้ที่ถูกกำหนดบนเว็บไซต์ของสมาคม

สมาคมจะดำเนินการเพิ่มรายชื่อ “บุคคลที่มีความเสี่ยงสูง” ในฐานข้อมูลรายชื่อผู้ที่ถูกกำหนดบนเว็บไซต์ของสมาคม

  เรียน สมาชิกทุกท่าน   เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายของสำนักงานปปง. สมาคมจะดำเนินการเพิ่มรายชื่อ “บุคคลที่มีความเสี่ยงสูง” สองประเภทในฐานข้อมูลรายชื่อผู้ที่ถูกกำหนดบนเว็บไซต์ของสมาคม รายละเอียดดังนี้   1.บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง(ให้ดูที่ช่อง Permanent Ref No. จะระบุว่า “นักการเมือง”)   2.บุคคลที่ถูกอายัดทรัพย์โดยสำนักงานปปง.(ให้ดูที่ช่อง Permanent Ref No. จะระบุว่า “อายัดทรัพย์”)   หากตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ทำธุรกรรมแล้วพบว่าตรงกับรายชื่อประเภทที่1 บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง สามารถทำธุรกรรมต่อไปได้ แต่ต้องดำเนินการให้ลูกค้าแสดงตนและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าในระดับเสี่ยงสูง   หากตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ทำธุรกรรมแล้วพบว่าตรงกับรายชื่อประเภทที่2…

Continue Reading
บทสรุปการสัมมนาโครงการประชาสัมพันธ์การประเมินความเสี่ยงระดับชาติ และการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้าน AML/CFT พ.ศ.2560-2564 ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2559

บทสรุปการสัมมนาโครงการประชาสัมพันธ์การประเมินความเสี่ยงระดับชาติ และการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้าน AML/CFT พ.ศ.2560-2564 ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2559

บทสรุปการสัมมนาโครงการประชาสัมพันธ์การประเมินความเสี่ยงระดับชาติ และการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้าน AML/CFT พ.ศ.2560-2564 ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2559 สืบเนื่องจากยุทธศาสตร์ชาติด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2553-2558 ได้หมดอายุลง สำนักงานปปง จึงเริ่มจัดทำยุทธศาสตร์ชาติฉบับ พ.ศ.2560-2564 โดยการเชิญตัวแทนทุกภาคส่วนเข้าร่วมจัดทำ สาระสำคัญของการสัมมนาในครั้งนี้ประกอบด้วยการสรุปผลการประเมินความเสี่ยงระดับชาติด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2559 รายละเอียดโดยสรุปมีดังต่อไปนี้ รายได้รวมจากการก่ออาชญากรรมตามมูลฐานความผิด มีมูลค่า 436,300 ล้านบาทต่อปี อาชญากรรมที่ก่อให้เกิดรายได้จากการกระทำความผิดสูงสุด 5 ลำดับแรกได้แก่ ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ความผิดเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงภาษี…

Continue Reading
บทสรุปจากการสัมนากับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559

บทสรุปจากการสัมนากับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559

บทสรุปจากการสัมนากับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน(สนง ปปง)ได้ออกกฏกระทรวง 8 ฉบับ ซึ่งได้ประกาศในราช กิจจานุเบกษาแล้วและมีผลใช้บังคับเป็นกฎหมาย ตั้งแต่ 22 พฤษจิกายน 2559 รายละเอียดโดยสรุปของกฏกระทรวงทั้ง 8 ฉบับ ในส่วนของการเพิ่มเติม แก้ไขกฎ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับ ผู้ประกอบธุรกิจแลกเปลี่ยนเงิน ซึ่งแบ่งออกเป็นสองกลุ่มคือ 1 ผู้ประกอบธุรกิจแลกเปลี่ยนเงิน ที่เป็น นิติบุคคล และห้างหุ้นส่วน– ซึ่งเป็นสถาบันการเงินตามกฎหมาย 2…

Continue Reading
ขอเรียนชิญเข้าร่วมประชุม เรื่อง “การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการภาครัฐกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย”

ขอเรียนชิญเข้าร่วมประชุม เรื่อง “การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการภาครัฐกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย”

เรียนเชิญสมาชิกทุกท่าน สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้รับแจ้งจากสำนักงาน กพร เพื่อเชิญเข้าร่วมประชุม เรื่อง “การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการภาครัฐกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย” ในวันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2559 เวลา 8:00 – 12:00 น. Maillot NBA nike air force 1 mid flax on feet Goedkoop Nike Air Max…

Continue Reading
สมาคมฯจะจัดอบรมสัมมนาที่ภูเก็ต

สมาคมฯจะจัดอบรมสัมมนาที่ภูเก็ต

สมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจะจัดอบรมสัมมนา “ระเบียบการปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และบทสรุปภาษีเล่มเดียว” ในวันเสาร์ที่ 2 กรกฏาคม 2559 เวลา 9.00-17.00 น. NIKE AIR ZOOM ELITE 9 Cheap Nike Air Max Trainers UK ณ โรงแรม รอยัล ภูเก็ต ซิตี้ ถนนพังงา จังหวัดภูเก็ต ค่าลงทะเบียน สำหรับสมาชิกท่านละ…

Continue Reading

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอความร่วมมือสมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ช่วยประชาสัมพันธ์ การจัดอบรม หลักสูตร “การปฏิบัติตามกฏหมายฟอกเงินด้าน AML/CFT” ของศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์ รายละเอียดตามเอกสารแที่แนบมา

Continue Reading
ประชุมใหญ่ และงานสังสรรค์สมาคม 2559

ประชุมใหญ่ และงานสังสรรค์สมาคม 2559

สมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจัดงาน “ประชุมใหญ่ และเลี้ยงสังสรรค์สมาชิก” ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เมื่อวันสเาร์ที่ 19 มีนาคม 2559

Continue Reading
  • 1
  • 2