skip to Main Content

ยินดีรับธนบัตรที่ระลึกฯเพื่อแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ยินดีรับธนบัตรที่ระลึกฯเพื่อแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

สมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับธนบัตรที่ระลึกเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ชนิดราคา 100 บาท และ 1,000 บาท

โดยสมาคมฯขอเรียนแจ้งให้ประชาชนทราบว่า ธนบัตรดังกล่าว เป็นธนบัตรที่สามารถชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย ดังนั้น ประชาชน สามารถนำธนบัตรดังกล่าว มาทำธุรกรรมซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้ กับนิติบุคคลรับอนุญาตแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทั่วราชอาณาจักร
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

Leave a Reply

Back To Top
×Close search
Search