skip to Main Content

ธนาคารชาติปาปัวนิวกินีแจ้งยกเลิกธนบัตร

ธนาคารชาติปาปัวนิวกินีแจ้งยกเลิกธนบัตร

ทางสมาคมได้รับโทรศัพท์แจ้งจากธนาคารแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2559 ว่า ธนาคารชาติปาปัวนิวกินี ได้แจ้งยกเลิกธนบัตรชนิดกระดาษ (K2, K5, K10, K20,  K50 และ K100)และไม่สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย

Leave a Reply

Back To Top
×Close search
Search