skip to Main Content

TAFEX ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมตามระเบียบฯ แบบ E-Lerning

TAFEX ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมตามระเบียบฯ แบบ E-Lerning

ตามที่ สำนักงาน ปปง อนุมัติเห็นชอบให้สมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เป็นผู้จัดฝึกอบรมหลักสูตรกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับทางการเงินแก่การก่อการร้ายสำหรับผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 13 และมาตรา 16 พ.ศ 2563 นั้น

สมาคมฯ ได้ดำเนินการตามแผนฝึกอบรมดังกล่าว สำหรับสมาชิกของสมาคมฯและ ผู้มีหน้าที่รายงานที่สนใจเข้าร่วมฝึกอบรม ตามระเบียบฯ ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563-15 มกราคม 2564 มีผู้เข้าอบรมจำนวน140 คน ผ่านการฝึกอบรมจำนวน 139 คน รายนามปรากฏตามด้านล่าง

Leave a Reply

Back To Top
×Close search
Search