skip to Main Content

อบรมหลักสูตร “เทคนิคการดูธนบัตรต่างประเทศ กฎหมายฟอกเงิน และภาษีอากร”

อบรมหลักสูตร “เทคนิคการดูธนบัตรต่างประเทศ กฎหมายฟอกเงิน และภาษีอากร”

ธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ จัดอบรมหลักสูตร “เทคนิคการดูธนบัตรต่างประเทศ กฎหมายฟอกเงิน และภาษีอากร” สำหรับบุคคลรับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ในวันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2558 เวลา 9.00-16.00 น.

Leave a Reply

Back To Top
×Close search
Search