skip to Main Content

“เพื่อผู้ป่วยเด็ก” ปี2560

“เพื่อผู้ป่วยเด็ก” ปี2560

สมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ร่วมสนับสนุนการจัดงานปีใหม่และวันเด็ก ปี 2560 “เพื่อผู้ป่วยเด็ก” ให้แก่เด็กผู้ป่วยที่รักษาอยู่ในโรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560 ณ ห้องประสงค์ ตู้จินดา ตึกอานันทมหิดล ชั้น 10S__12115984 S__12115987S__12115985

Leave a Reply

Back To Top
×Close search
Search