skip to Main Content

เพื่อผู้ป่วยเด็ก โรงพยาบาลศิริราช 2559

เพื่อผู้ป่วยเด็ก โรงพยาบาลศิริราช 2559

สมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ร่วมสนับสนุนจัดงานวันปีใหม่และวันเด็ก ปี 2559  ให้แก่ผู้ป่วยเด็กที่นอนรักษาอยู่ในโรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันที่ 9 มกราคม  2559 ณ ห้องประชุมประสงค์ ตู้จินดา อาคารอนันทมหิดล ชั้น 10

siriraj-2559

Leave a Reply

Back To Top
×Close search
Search