skip to Main Content

แสดงความยินดีกับนายกสมาคมฯคนใหม่

แสดงความยินดีกับนายกสมาคมฯคนใหม่

นายไตรนุภาพ จิระไตรธาร บริษัท ครีเอตุส คอร์โปเรชั่น จำกัด มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับนายกสมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

และคณะกรรมการชุดใหม่ (ปี 2559-2561) ณ ห้อง The Sapphire ชั้น 23 โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ

jadai

Leave a Reply

Back To Top
×Close search
Search