skip to Main Content

TAFEX จัดอบรมกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจัดอบรม “การเตรียมความพร้อมปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” ในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่จะมีผลบังคับใช้เต็มรูปแบบ…

Read More

ประชุมใหญ่สามัญสมาชิก ปี 2564 และการเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมฯ วาระที 5 (ปี 2564-2566)

สมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ จัดการประชุมใหญ่สามัญสมาชิกประจำปี 2564 และการเลือกตั้งคณะกรรมการ วาระที่…

Read More

เตรียมพร้อมรับมือ “PDPA”

เรียน สมาชิกและผู้ประกอบธุรกิจ สมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เล็งเห็นถึงความจำเป็นในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล…

Read More

TAFEX จัดฝึกอบรมตามมาตรฐานหลักสูตร ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำหรับผู้ประกอบอาชีพ ตาม มาตรา 16 แบบ Online รุ่นที่ 2

สมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ขอเชิญชวนท่านผู้ประกอบธุรกิจและบุคลากรที่มีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงินตามมาตรา 16 เข้าร่วมการฝึกอบรม “หลักสูตรความรู้ความเข้าใจกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง”แบบ…

Read More

รวมมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโควิด 19 ระลอกใหม่

รวมมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโควิด 19 ระลอกใหม่ ของสถาบันการเงิน และผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน…

Read More

TAFEX ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมตามระเบียบฯ แบบ E-Lerning

ตามที่ สำนักงาน ปปง อนุมัติเห็นชอบให้สมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เป็นผู้จัดฝึกอบรมหลักสูตรกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับทางการเงินแก่การก่อการร้ายสำหรับผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา…

Read More
Back To Top
×Close search
Search