skip to Main Content

ขอเชิญ ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 พรบ.ปปง. เข้าร่วมฝึกอบรม

          สมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ จะจัดฝึกอบรมตามมาตรฐานหลักสูตร ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำหรับผู้ประกอบอาชีพ…

Read More

TAFEX จัดอบรมหลักสูตร “โปรแกรมซื้อขายและการนำส่งรายงานธนาคารแห่งประเทศไทย ระบบ DMS และรายงานธุรกรรม เพื่อนำส่งสำนักงาน ปปง”

สมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดย นายสมชาย พิพัฒนนันท์ นายกสมาคมฯ…

Read More

การประชุมหารือร่วมกันระหว่าง สำนักป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และสมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

นางสาวชนาพร พูนทรัพย์หิรัญ อุปนายกสมาคมฯ พร้อมด้วยคุณทักษิณา เกษมสันต์…

Read More

ถวายพระพร พระองค์เจ้าโสมสวลี ฯ

นายสมชาย พิพัฒนนันท์ นายกสมาคมฯ และคณะกรรมการสมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ นำแจกันดอกไม้ไปถวายหน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอ…

Read More
Back To Top
×Close search
Search