skip to Main Content

MRI # 081 ฉบับปี 2015

MRI # 081 ฉบับปี 2015

สมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศขอแจ้งให้ทราบว่าหนังสือ MRI#081 ฉบับปี 2015 มีจำหน่ายแล้วที่สมาคมฯ

ในราคาเล่มละ 3,000 บาทสำหรับบุคคลทั่วไป และราคาเล่มละ 2,700 บาทสำหรับสมาชิกสมาคมฯ หนังสือมีจำนวนจำกัดคะ

MRI2015-adjust+back1

MRI 2015

Leave a Reply

Back To Top
×Close search
Search