skip to Main Content

TAFEX จัดฝึกอบรมตามมาตรฐานหลักสูตร ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำหรับผู้ประกอบอาชีพ ตาม มาตรา 16 แบบ Online รุ่นที่ 2

TAFEX จัดฝึกอบรมตามมาตรฐานหลักสูตร ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำหรับผู้ประกอบอาชีพ ตาม มาตรา 16 แบบ Online รุ่นที่ 2

สมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ขอเชิญชวนท่านผู้ประกอบธุรกิจและบุคลากรที่มีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงินตามมาตรา 16 เข้าร่วมการฝึกอบรม “หลักสูตรความรู้ความเข้าใจกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง”แบบ E-Learnng “ ครั้งที่ 2 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฏหมายการฟอกเงิน และสามารถปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการ ปปง. ได้ถูกต้อง เริ่มล็อคอินเข้าระบบ 15 กุมภาพันธ์ 2564มีระยะเวลาการเรียนรู้ 1 เดือน  (ยืนยันแจ้งข้อมูลผู้เรียนภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564)

 

ค่าใช้จ่ายในการอบรม E-Learning ท่านละ 1,500.- (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

 

ผู้ที่จำเป็นจะต้องเข้ารับการอบรม ได้แก่

    1. เจ้าหน้าที่หน้า Counter หรือผู้ที่ต้องติดต่อกับลูกค้า
    2. เจ้าหน้าที่ Back Office ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการรายงานธุรกรรม การแสดงตน และตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า และ
    3. ผู้บริหารที่กำกับดูแลงานปฏิบัติตามกฏหมายฟอกเงิน (บุคคลที่กําหนดนโยบายต่างๆของบริษัทฯ

ที่ยังไม่ได้รับการฝึกอบรมภายใต้หลักสูตรที่ผ่านการอนุมัติของสำนักงาน ปปง.

 

หมายเหตุ ผู้เข้าอบรมจะได้รับ E-Certificate เมื่อสอบผ่านหลักสูตรแล้วทันที

สมาคมเปิดทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.00 น.

แจ้งเข้าอบรมหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-238-1088 / 084-388-9982 หรือ

Email :  Support@tafex.org,  Line ID : TAFEX Office

 

Download ใบสมัครเข้าอบรม Online 2

Leave a Reply

Back To Top
×Close search
Search