skip to Main Content

TAFEX จัดอบรมกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

TAFEX จัดอบรมกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจัดอบรม “การเตรียมความพร้อมปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” ในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่จะมีผลบังคับใช้เต็มรูปแบบ ในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2564 ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพฯ

 

Leave a Reply

Back To Top
×Close search
Search