skip to Main Content

TAFEX ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมตามระเบียบตามระเบียบฯ

TAFEX ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมตามระเบียบตามระเบียบฯ

ตามที่ สำนักงาน ปปง อนุมัติเห็นชอบให้สมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เป็นผู้จัดฝึกอบรม หลักสูตรกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับทางการเงินแก่การก่อการร้ายสำหรับผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 13 และมาตรา 16 พ.ศ 2563 นั้น

สมาคมฯ ได้ดำเนินการตามแผนฝึกอบรมดังกล่าว สำหรับสมาชิกของสมาคมฯและผู้มีหน้าที่รายงานที่สนใจเข้าร่วมฝึกอบรม ตามระเบียบดังกล่าว เมื่อวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563  ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพฯ จำนวน 78 คน ผ่านการฝึกอบรมจำนวน 78 คน  รายนามปรากฏตามด้านล่าง

Leave a Reply

Back To Top
×Close search
Search