skip to Main Content

TAFEX ร้องทุกข์กับรัฐบาล

TAFEX ร้องทุกข์กับรัฐบาล

นายสมชายพิพัฒนนันท์ นายกสมาคม พร้อมด้วย นางสาวชนาพร พูนทรัพย์หิรัญ และนายอภิชัย  สุสมาวัตนะกุล อุปนายก  สมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เป็นตัวแทนผู้ประกอบธุรกิจรับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเข้ายื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( โควิด-19) หรือ ศบค.เพื่อขอให้รัฐบาลพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจรับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยเร่งด่วน  โดยมี นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) เป็นตัวแทนฯ รับเรื่องร้องทุกข์ของสมาคมฯ ที่ ณ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกของรัฐบาล 1111 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563

Leave a Reply

Back To Top
×Close search
Search