skip to Main Content

Update ล่าสุด…!!! กฎหมายสำนักงาน ปปง. 5 ฉบับ

Update ล่าสุด…!!! กฎหมายสำนักงาน ปปง. 5 ฉบับ

Updateล่าสุด…!!!  กฏหมายสำนักงาน ปปง. 5 ฉบับ

          1.ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง แนวทางในการระบุตัวตนและพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้าและการระบุและพิสูจน์ทราบตัวตนของผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/021/T_0023.PDF

           2.ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง แนวทางในการกำหนดนโยบายและระเบียบวิธีการสำหรับการประเมินบริหารและบรรเทาความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงภายในองค์กร ของสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา๑๖

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/021/T_0030.PDF

           3.ประกาศสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง แนวทางในการพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/021/T_0034.PDF

          4. ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง ขอบเขตการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ และสาขาหรือบริษัทในเครือที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/021/T_0038.PDF

          5. ประกาศสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง การกำหนดและดำเนินการตามนโยบายและระเบียบวิธีการเกี่ยวกับการควบคุมภายในของ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/021/T_0040.PDF

 

 

 

Leave a Reply

Back To Top
×Close search
Search