skip to Main Content

อบรมสมาชิกและบุคคลทั่วไปที่ภูเก็ต

จัดอบรม “กฎระเบียบและหลักเกณฑ์และหลักเกณฑ์ในการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ” ให้แก่สมาชิกสมาคมและบุคคลทั่วไป ณ โรงแรมภูเก็ต…

Read More

บำเพ็ญกุศลพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก

นางสาวชนาพร พูนทรัพย์หิรัญ นายกสมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลพระศพ…

Read More
Back To Top
×Close search
Search