โครงการ “ทบทวนแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินสำหรับผู้มีหน้าที่รายงาน (นิติบุคคลแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ)”

โครงการ “ทบทวนแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินสำหรับผู้มีหน้าที่รายงาน (นิติบุคคลแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ)”

นายสมชาย พิพัฒนนันท์ นายกสมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมสัมมนาโครงการ “ทบทวนแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำหรับผู้มีหน้าที่รายงาน ประจำปีงบประมาณ 2560”.เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 12 สำนักงาน ปปง.  

Continue Reading
ประชุมใหญ่สามัญสมาชิกสมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ครั้งที่ 1/2560

ประชุมใหญ่สามัญสมาชิกสมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ครั้งที่ 1/2560

นายสมชาย พิพัฒนนันท์ นายกสมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ จัดประชุมใหญ่สามัญสมาชิกสมาคมฯ ครั้งที่ 1/2560 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2560 ณ โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ  

Continue Reading