skip to Main Content

ก้าวไกล ธุรกิจไทยนำ AEC

ก้าวไกล ธุรกิจไทยนำ AEC

นางสาวรัตนา ชุติพธร ผู้จัดการสมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เข้ารับวุฒิบัตรพัฒนาศักยภาพสมาคมการค้าและผู้ประกอบธุรกิจ

นางสาวรัตนา ชุติพธร ผู้จัดการสมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เข้ารับวุฒิบัตรพัฒนาศักยภาพสมาคมการค้าและผู้ประกอบธุรกิจ ซึ่งจัดโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในงาน “DBD ก้าวไกล ธุรกิจไทยนำ AEC” ซึ่งจัดโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจและสมาคมการค้าในปี 2556 ในวันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2556 ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า.

Leave a Reply

Back To Top
×Close search
Search