skip to Main Content

ประชุมใหญ่สามัญสมาชิก ปี 2564 และการเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมฯ วาระที 5 (ปี 2564-2566)

ประชุมใหญ่สามัญสมาชิก ปี 2564 และการเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมฯ วาระที 5 (ปี 2564-2566)

สมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ จัดการประชุมใหญ่สามัญสมาชิกประจำปี 2564 และการเลือกตั้งคณะกรรมการ วาระที่ 5 (ปี 2564-2566)เมื่อวันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564 ณ โรงแรม ตรัง กรุงเทพฯ  โดยมีคณะกรรมการ พร้อมด้วยสมาชิก เข้าร่วมการประชุมเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีวาระที่น่าสนใจเป็นการเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ วาระที่ 5 ปี 2564-2566 ซึ่งคณะกรรมการชุดเดิมครบกำหนดต้องออกตามวาระ โดยผลการเลือกตั้ง ได้คณะกรรมการสมาคมชุดใหม่จำนวน 15 ท่าน โดยมี  พันตำรวจเอก ดร. สีหนาท ประยูรรัตน์  ได้รับการไว้วางใจจากคณะกรรมการชุดใหม่ให้ดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมฯ วาระที่ 5 ประจำปี 2564-2566 และที่ประชุมมีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงชื่อสมาคมฯ เป็น สมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และบริการทางการเงิน

Leave a Reply

Back To Top
×Close search
Search