skip to Main Content

ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย

ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย

นางสาวชนาพร พูนทรัพย์หิรัญ นายกสมาคมฯ และนายประเสริฐ ลีละบรรยงค์ ประชาสัมพันธ์สมาคมฯ เข้าพบปะประธาน และคณะกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง…

bank 4

Leave a Reply

Back To Top
×Close search
Search