skip to Main Content

สมาคมจะดำเนินการเพิ่มรายชื่อ “บุคคลที่มีความเสี่ยงสูง” ในฐานข้อมูลรายชื่อผู้ที่ถูกกำหนดบนเว็บไซต์ของสมาคม

สมาคมจะดำเนินการเพิ่มรายชื่อ “บุคคลที่มีความเสี่ยงสูง” ในฐานข้อมูลรายชื่อผู้ที่ถูกกำหนดบนเว็บไซต์ของสมาคม

 

เรียน สมาชิกทุกท่าน

 

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายของสำนักงานปปง. สมาคมจะดำเนินการเพิ่มรายชื่อ “บุคคลที่มีความเสี่ยงสูง” สองประเภทในฐานข้อมูลรายชื่อผู้ที่ถูกกำหนดบนเว็บไซต์ของสมาคม รายละเอียดดังนี้

 

1.บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง(ให้ดูที่ช่อง Permanent Ref No. จะระบุว่า “นักการเมือง”)

 

2.บุคคลที่ถูกอายัดทรัพย์โดยสำนักงานปปง.(ให้ดูที่ช่อง Permanent Ref No. จะระบุว่า “อายัดทรัพย์”)

 

หากตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ทำธุรกรรมแล้วพบว่าตรงกับรายชื่อประเภทที่1 บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง สามารถทำธุรกรรมต่อไปได้ แต่ต้องดำเนินการให้ลูกค้าแสดงตนและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าในระดับเสี่ยงสูง

 

หากตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ทำธุรกรรมแล้วพบว่าตรงกับรายชื่อประเภทที่2 บุคคลที่ถูกอายัดทรัพย์ โดยสำนักงานปปง.ต้องดำเนินการตามนโยบายของบริษัทสมาชิก ในการจะรับทำหรือปฏิเสธธุรกรรมทั้งนี้ไม่ว่าจะดำเนินการใด สมาชิกควรรายงานธุรกรรมดังกล่าวไปยังสำนักงานปปง.โดยใช้แบบฟอร์ม ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ปปง 1-03

 

 

 

Leave a Reply

Back To Top
×Close search
Search