skip to Main Content
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์

บรรยายพิเศษ@สภาหอการค้า

สมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ได้มอบหมาย คุณวรนาถ…

อ่านเพิ่มเติม

TAFEX Newsletter Vol.1 No.3

อ่านเพิ่มเติม

สมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ร่วมแสดงความยินดีกับ สำนักงาน ปปง. ครบรอบ 19 ปี

นายสมชาย พิพัฒนนันท์ นายกสมาคมฯ…

อ่านเพิ่มเติม

ลงนามถวายพระพร ร.10 (28 กรกฎาคม 2561)

นายสมชาย พิพัฒนนันท์ นายกสมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ…

อ่านเพิ่มเติม

TAFEX Newsletter Vol.1 No.2

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมใหญ่สามัญสมาชิกสมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ครั้งที่ 1/2561

นายสมชายพิพัฒนนันท์ นายกสมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจัดประชุมใหญ่สามัญสมาชิกสมาคมฯ ครั้งที่…

อ่านเพิ่มเติม

TAFEX Newsletter Vol.1 No.1

อ่านเพิ่มเติม

ปีใหม่ และวันเด็ก ปี 2561

สมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (TAFEX) องค์กรไม่มุ่งหวังผลกำไรเพื่อพัฒนายกระดับการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของไทยสู่สากล…

อ่านเพิ่มเติม

Tafex Video.

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศประจำวัน

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

Back To Top
×Close search
Search