skip to Main Content
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์

TAFEX NewsLetter Vol.2 No.1

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมแสดงความยินดี และหารือแนวทางนโยบาย

นายสมชาย พิพัฒนนันท์ นายกสมาคมฯ…

อ่านเพิ่มเติม

TAFEX Newsletter Vol.1 No.5

อ่านเพิ่มเติม

TAFEX จัดอบรมฯ

นายสมชาย พิพัฒนนันท์ นายกสมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ…

อ่านเพิ่มเติม

TAFEX Newsletter Vol.1 No.4

อ่านเพิ่มเติม

TAFEX จะจัดอบรมหลักสูตร กฏระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ MC และเทคนิคการดูธนบัตรต่างประเทศ

  สมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมีโครงการจะจัดอบรมหลักสูตร “กฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบุคคลรับอนุญาตและเทคนิคการดูธนบัตรต่างประเทศ…

อ่านเพิ่มเติม

บรรยายพิเศษ@สภาหอการค้า

สมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ได้มอบหมาย คุณวรนาถ…

อ่านเพิ่มเติม

TAFEX Newsletter Vol.1 No.3

อ่านเพิ่มเติม

Tafex Video.

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศประจำวัน

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

Back To Top
×Close search
Search