skip to Main Content

จัดสัมมนา “กฎหมายฟอกเงิน ฉบับที่ 5, การผ่อนคลายระเบียบปฏิบัติในธุรกิจบุคคลรับอนุญาตและวิธีการดูธนบัตรปลอม”

จัดสัมมนา “กฎหมายฟอกเงิน ฉบับที่ 5, การผ่อนคลายระเบียบปฏิบัติในธุรกิจบุคคลรับอนุญาตและวิธีการดูธนบัตรปลอม”

สมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราเงินตราต่างประเทศ (TAFEX) จัดสัมมนา “กฎหมายฟอกเงิน ฉบับที่ 5, Kansas State Wildcats Mochilas Kanken No.2 การผ่อนคลายระเบียบปฏิบัติในธุรกิจบุคคลรับอนุญาตและวิธีการดูธนบัตรปลอม” ในวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2558 เวลา 9.00-16.00 น.

Leave a Reply

Back To Top
×Close search
Search