skip to Main Content

สมาชิกสัมพันธ์หอการค้าไทย

สมาชิกสัมพันธ์หอการค้าไทย

bank 5

นางสาวชนาพร พูนทรัพย์หิรัญ นายกสมาคมฯ และคณะ

นางสาวชนาพร พูนทรัพย์หิรัญ นายกสมาคมฯ และนายประเสริฐ ลีละบรรยงค์ ประชาสัมพันธ์สมาคมฯ เข้าพบปะประธาน และคณะกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง คณะกรรมการและสมาชิก เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556 ณ Activity Hall ชั้น 1 อาคารบรรเจิด ชลวิจารณ์.

Leave a Reply

Back To Top
×Close search
Search