บทสรุปการสัมมนาโครงการประชาสัมพันธ์การประเมินความเสี่ยงระดับชาติ และการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้าน AML/CFT พ.ศ.2560-2564 ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2559

บทสรุปการสัมมนาโครงการประชาสัมพันธ์การประเมินความเสี่ยงระดับชาติ และการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้าน AML/CFT พ.ศ.2560-2564 ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2559

บทสรุปการสัมมนาโครงการประชาสัมพันธ์การประเมินความเสี่ยงระดับชาติ และการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้าน AML/CFT พ.ศ.2560-2564 ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2559 สืบเนื่องจากยุทธศาสตร์ชาติด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2553-2558 ได้หมดอายุลง สำนักงานปปง จึงเริ่มจัดทำยุทธศาสตร์ชาติฉบับ พ.ศ.2560-2564 โดยการเชิญตัวแทนทุกภาคส่วนเข้าร่วมจัดทำ สาระสำคัญของการสัมมนาในครั้งนี้ประกอบด้วยการสรุปผลการประเมินความเสี่ยงระดับชาติด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2559 รายละเอียดโดยสรุปมีดังต่อไปนี้ รายได้รวมจากการก่ออาชญากรรมตามมูลฐานความผิด มีมูลค่า 436,300 ล้านบาทต่อปี อาชญากรรมที่ก่อให้เกิดรายได้จากการกระทำความผิดสูงสุด 5 ลำดับแรกได้แก่ ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ความผิดเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงภาษี…

Continue Reading
ขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาบริจาคช่วยน้ำท่วม

ขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาบริจาคช่วยน้ำท่วม

ขอขอบคุณ ท่านคณะกรรมการ สมาชิก และผู้มีจิตศรัทธา ที่ได้ร่วมกันทำกุศลบริจาคเงินเป็นจำนวน 107009.-บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่ภาคใต้ กับ”โครงการรวมน้ำใจชาวหอการค้าเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทุกภัยพื้นที่ภาคใต้” ของสภาหอการค้าไทยโดยมีรายนามดังนี้ 1.บริษัท สินพัฒ จำกัด  จำนวนเงิน 5,000.-บาท 2.บริษัท แกรนด์ซุปเปอร์ริช จำกัด  จำนวนเงิน 5,000.-บาท 3.บริษัทไชน่า ทาวน์ เอ็คซเชน จำกัด  จำนวนเงิน 5,000.-บาท 4.บริษัท ทเวลฟ์ วิคทอรี่ จำกัด       จำนวนเงิน 10,000.-บาท…

Continue Reading