skip to Main Content

“เทคนิคการดูธนบัตรปลอม กฎหมายการฟอกเงิน และภาษีอากรน่ารู้”

“เทคนิคการดูธนบัตรปลอม กฎหมายการฟอกเงิน และภาษีอากรน่ารู้”

ธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ จัดการฝึกอบรม “เทคนิคการดูธนบัตรปลอม กฎหมายการฟอกเงิน และภาษีอากรน่ารู้” ในวันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2558 ณ อาคารสวัสดิสงเคราะห์ ธนาคารแห่งประเทศไทย จ.เชียงใหม่

IMG_8807.1 1 2 2.2 3.1 3.2.1 3.2 3.3 3.4IMG_8824IMG_8729IMG_8803.1 4 5  76 8 9 10 11 12 13 IMG_0210  IMG_8794  IMG_8843 IMG_8847 IMG_8849IMG_0211

Leave a Reply

Back To Top
×Close search
Search