skip to Main Content

แสดงความยินดีกับนายกสมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ วาระที่ 3

แสดงความยินดีกับนายกสมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ วาระที่ 3

นางสาวชนาพร พูนทรัพย์หิรัญ นายกสมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ วาระ2 (ปี 2557-2559) มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับนายกสมาคมคนใหม่ “นายสมชาย พิพัฒนนันท์” และคณะกรรมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ วาระที่ 3 (ปี 2559-2561) ณ โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b9%88%e0%b8%b2

Leave a Reply

Back To Top
×Close search
Search