skip to Main Content

ยินดีรับธนบัตรที่ระลึกฯเพื่อแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

สมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับธนบัตรที่ระลึกเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช…

Read More

TAFEX ร่วมเป็นเจ้าภาพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรมฯ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ สมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ร่วมเป็นเจ้าภาพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ…

Read More
Back To Top
×Close search
Search