skip to Main Content

TAFEX จัดอบรมฯ

TAFEX จัดอบรมฯ

นายสมชาย พิพัฒนนันท์ นายกสมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ จัดอบรมหลักสูตร “กฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบุคคลรับอนุญาตและเทคนิคการดูธนบัตรต่างประเทศ เพื่อเป็นการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ในเรื่องกฎระเบียบ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และวิธีการดูธนบัตรปลอม ให้ผู้ที่เป็นสมาชิกของสมาคมฯได้มีความรู้และความมั่นใจในการปฏิบัติงาน และให้บุคคลทั่วไปมีความเข้าใจในการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง  “ ในวันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 เวลา 8.30-16.00 น. ณ โรงแรมอโนมา

Leave a Reply

Back To Top
×Close search
Search