skip to Main Content

TAFEX จัดฝึกอบรมตามมาตรฐานหลักสูตร ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำหรับผู้ประกอบอาชีพ ตาม มาตรา 16

TAFEX จัดฝึกอบรมตามมาตรฐานหลักสูตร ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำหรับผู้ประกอบอาชีพ ตาม มาตรา 16

สมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยนายสมชาย พิพัฒนนันท์ นายกสมาคมฯจัดฝึกอบรมตามมาตราฐานหลักสูตรของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินสำหรับผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 แบบ Social Distance ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมตรัง กรุงเทพ เมื่อวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563

Leave a Reply

Back To Top
×Close search
Search